Wat te doen bij zieke of dode bijen?

Evenals andere levende wezens hebben ook bijen te maken met ziektes. Onze bijen kunnen te maken hebben met parasieten, bacteriën en virussen. Soms kan dit leiden tot het verloren gaan van hele bijenvolken. De imker heeft tal van mogelijkheden tot zijn of haar beschikking om de bijen te helpen deze bedreigingen het hoofd te bieden. Aangezien de bijen onderdeel zijn van de ecologische kringloop en bovendien honing produceren die door ons als voedingsmiddel wordt gebruikt, luistert de wijze van bestrijding heel nauw. Voorkomen moet worden dat middelen worden gebruikt die in de honing terecht komen.Vermoedt u spuitschade, schakel dan de Voedsel- en Warenautoriteit in. Voor meer info zie hieronder.

Bijengezondheidscoördinatoren staan u ten dienste

Verspreid over het land staan speciaal opgeleide Bijengezondheidcoördinatoren (BGC) imkers ten dienste. Zij vormen het eerste aanspreekpunt.

De NBV-commissie Bijengezondheid heeft werkafspraken gemaakt met organisaties die ondersteunen als er bijenziekten of -sterfte in het spel zijn. De BGC-er weet welke organisatie benaderd kan worden.

Constateert u een ziek of dood bijenvolk?

Ga als volgt te werk:

Ziek volk

  1. Ziet u iets vreemd in een volk dat duidt op ziekte? Vraag eerst een collega imker mee te kijken.
  2. Samen dezelfde conclusie dat er iets niet klopt, maar niet zeker wat het is? 
    Schakel een Bijengezondheidscoördinator in. De BGC-er weet hoe verder moet worden gehandeld.

Dood volk

  1. In korte tijd heel veel dode bijen in en voor de kast terwijl er voldoende voer is? Vermoedelijk slachtoffer van bespuiting van gewassen in de omgeving.
  2. Neem contact op met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 

 

 

Commissie Bijengezondheid

De commissie Bijengezondheid van de NBV heeft als taak:

  • Het adviseren van het HB in zaken betreffende bijengezondheid. 
  • In stand houden en aansturen van de groep van Bijengezondheidscoördinatoren (BGC’s).
  • Contacten onderhouden met Bijen@wur , Ministerie van EZ, en andere instellingen op het gebied van bijengezondheid in binnen- en buitenland.

Commissieleden: Klik voor overzicht

De commissie vergadert in principe 2 maal per jaar om actuele informatie over bijenziektes te bespreken en studiebijeenkomsten voor BGC's voor te bereiden. 

 

Bijengezondheidscoördinator

Bijengezondheidscoördinator
Constateert u een ziek volk en u weet niet wat er aan de hand is? Vraag de Bijengezondheidscoördinator bij u in de buurt.